VARFÖR EN BLOGG OM MORAL?

18.10.2017

"Well, I went home with the waitress, the way I always do

How was I to know, she was with the Russians, too

I was gambling in Havana, I took a little risk

Send lawyers, guns and money, - Dad, get me out of this

I'm the innocent bystander, somehow I got stuck

Between the rock and the hard place

And I'm down on my luck

Now I'm hiding in Honduras, I'm a desperate man

Send lawyers, guns and money, the shit has hit the fan" (Warren Zevon)


Efter att under många år arbetat som advokat, började jag för något år sedan att reflektera över ett återkommande fenomen, nämligen "skandaler" som orsakats av i många fall normalt sätt välutbildade, begåvade och omdömesgilla personer.

Skandaler har under min levnad med viss oregelbundenhet återkommit inom såväl näringslivet som hos statliga och kommunal ämbetsmän, politiker och till och med hos förment moraliskt oantastliga institutioner som Svenska kyrkan och Röda Korset.

Ibland har skandalerna inneburit att de inblandade gjort sig skyldiga till direkta lagbrott, men ofta har de inblandade aktörerna inte kunnat dömas eller ens misstänkas för något brott. Ändå har de inblandade personerna i allmänhetens ögon ansetts agera moraliskt fel vilket lett till "skandaler" i media och bland allmänheten. Skandalerna har av de flesta, inkluderat mig, ansetts stötande trots att inget brott har begåtts.

Samtidigt ökar hela tiden kunskapsnivån. Vi lyckas utbilda tekniskt allt skickligare personer inom forskning, juridik, ekonomi, medicin, journalistik och så vidare. Ibland tycks det mig emellertid som att tekniskt skickliga jurister, revisorer och andra rådgivare, allt mer kommit att tillämpa lagen som Kalle Ankas karikatyr av den girige advokaten Lage Vrängarén, som endast använder lagen som ett instrument att till varje pris berika sig själv och sina klienter, snarare än att agera moraliskt försvarligt och rättvist.

Som advokat har jag dessutom att förhålla mig till och tillämpa god advokatsed, liksom mäklare ska tillämpa god mäklarsed, läkare ska tillämpa Läkarförbundets etiska regler och revisorer god revisionssed och så vidare. Inom näringslivet förekommer därutöver en mängd uppförandekoder och det finns numera filosofer, jurister och andra kloka personer som nästan uteslutande arbetar med så kallade CSR-frågor (Corporate Social Responsability), liksom etiska råd och rådgivare (som ibland dessvärre mer tycks användas som gisslan än som rådgivare i egentlig mening). Ändå uppstår hela tiden nya skandaler och missgrepp både inom företag, föreningar, religiösa samfund, stat och kommuner. Det är tydligt att oavsett yrkesetiska koder, och andra styrdokument, religiös eller ideologisk övertygelse, hemfaller människor ändå till grova övergrepp mot andra och ur miljöperspektiv långsiktigt idiotiskt agerande.

Frågan jag ställer mig på denna blogg är varför nya skandaler kan uppstå trots att utbildningsnivån hela tiden ökar, och hur vi i framtiden, så långt det är möjligt, ska kunna undvika omoraliska handlingar. Nyckelfrågorna som ska besvaras är dels om det är möjligt att hitta ett sätt att navigera moraliskt rätt såväl inom som utom lagens gränser, och hur strategin för ett sådant moraliskt agerande i så fall ska se ut.

I sökandet efter svaret på nyssnämnda frågor har jag dessutom haft anledning att reflektera över andra områden än olika aktörers agerande inom näringslivet. Jag har därför tillåtit mig att göra vissa utvikningar om exempelvis dödshjälp och politikers olika felsteg för att se om modellen skulle kunna fungera som en generell vägvisare för människor i ett ännu större perspektiv. Här förtjänar det att påpekas att det är få yrkesgrupper jag beundrar så mycket som bra politiker. Vilket mod och vilken hängivenhet! All heder till dessa demokratins hjältar.

Även om jag inte har några illusioner om att för all framtid utrota skandaler eller att den modell som skissas här skulle göra alla framtida beslutsfattare mer empatiska och långsiktiga, har jag ändå velat utreda frågan om det kan finnas sätt att öka den moraliska närvaron och medvetenheten för att minska antalet moraliska felsteg i framtiden genom att bättre utbilda unga människor i frågor om moral.

Ett sätt att ge framtidens människor bättre förutsättningar att agera moraliskt oantastligt än de min generation har och har haft, är nämligen enligt min uppfattning att förse unga människor med en "moralisk kompass". För precis som seglaren behöver titta på kompassen och horisonten på ett stormigt hav för att undvika att bli sjösjuk och förlora riktningen, behöver människor och företag en enkel och tydlig strategi i en tid av snabba förändringar. Inte minst presidentvalet i USA 2016, eller för den delen på hemmaplan, vissa politikers återkommande uppenbara lögner eller förringande av vetenskaplig evidens[6], visar att vi har ett behov av att kunna förhålla oss till makthavares uttalanden och ageranden.

Vad en sådan moralisk kompass ska innehålla kan givetvis diskuteras, och jag kommer här att redovisa min uppfattning.

Jag vill emellertid betona att en moralisk kompass aldrig i detalj kommer att finna sin slutliga form. I själva verket är det nämligen just detaljrikedomen i många etiska regelverk eller religiösa skrifter som kan göra det problematiskt att tillämpa dem. Det jag emellertid tror är att om man fastställer vissa över tid bestående kärnvärden, blir det mycket lättare att finna sin väg i vardagen och genom snåriga regelsystem.

Jag är fullt medveten om risken för att jag genom att skriva bloggen framstår som förmäten och pretentiös i relation till andra människor och deras moral. Denna risk får jag dock stå ut med, för utan ett ambitiöst (enligt vissa kanske dumdristigt) anslag, med risk för felskär, kan jag knappast föra debatten vidare.

I förebyggande syfte vill jag också att läsaren noterar att jag inte är ett moraliskt ofelbart rättesnöre, utan bara en människa som önskar en bättre framtid för våra barn. Jag, liksom få andra, kan vara stolt över allt jag gjort eller inte gjort. Men jag vill att vi ska ge våra barn bättre förutsättningar att lyckas än vad jag hade utan att för den skull skuldbelägga mig själv och andra i allt för stor utsträckning.

Efter att jag i bloggens inledande inlägg gör vissa definitioner och beskriva komponenterna i vad jag menar en moralisk kompass bör innehålla, kommer jag därefter att gå igenom några utvalda händelser i modern tid, för att se om aktörerna i dessa fall varit behjälpta av den moraliska kompass jag föreslår.

Inte i någon av de skandaler jag valt har de inblandade aktörerna dömts till straff, eftersom ett sådant fall inte ter sig särskilt intressant ur mitt perspektiv. Har aktörerna redan dömts till straff, har de ju uppenbarligen begått fel enligt de lagar vi fattat i demokratisk ordning. Kärnfrågan är istället om en aktör som inte begått något brott mot lagen, ändå kan anses ha handlat moraliskt fel.

Som nämnts kommer jag dock inte att nöja mig med detta, utan göra utvikningar även inom politikens områden liksom svåra moraliska ställningstaganden om självvalt livsavslutande och abort.

Helsingborg den 14 september 2017

Michael Pålsson

Tack Anette, min älskade fru, för dina kloka och tankeväckande vinklingar på det jag skriver (och för att du står ut med mig).

Tack min trognaste löparkompis, kyrkoherde Stina Hagman, för dina värdefulla synpunkter och våra alltid lika intressanta diskussioner i ottan!

Tack mina barn - era inslag i våra familjediskussioner hoppas jag har sätter avtryck i bloggen. Jag älskar er alla.