NÄR BLÖJAN SLUTAR SUGA

14.12.2017

"Vi skall fara länge på den här båten. Idag frågte jag en av sjöfolket hur långt det var igen att segla. Han svarte: Det är nästan lika långt härifrån och till Nordamerika, som det är från Nordamerika och hit: det skiljer kanske bara en femtio mil.[1]"

SCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag. Bolaget utvecklar och producerar hållbara personliga hygienprodukter såsom blöjor och annat mjukpapper samt andra skogsindustriprodukter.

Försäljning sker i cirka 100 länder under många starka varumärken, som exempelvis Libero och Libresse. SCA är Europas största privata skogsägare och har omkring 44.000 anställda. Omsättningen 2015 var cirka 115 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Bolagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.[2]

Under 2014 avslöjade SvD i en serie artiklar hur ledningen i SCA använde bolagets jetplan, avsedda för arbetsresor, på ett uppseendeväckande sätt. En resa till exempelvis New York för bolagets vd kunde kosta upp emot 800.000 kr per person i planet, trots att bolagets huvudkontor bara ligger ett par minuters gångväg från Arlanda express. Resan ut till Arlanda tar cirka 20 minuter, och en biljett i business class tur och retur New York uppgavs kosta ungefärligen 35.000 kr.[3]

Som om detta inte var illa nog framkom snart därefter att flygplanen dessutom användes för privatresor med jakthundarna till och från bolagets fjällstuga. Till och med barn och barnbarn tilläts använda flygen. Bolagets affärsflyg hade mer eller mindre använts som personlig flygtaxi.[4]

Men inte bara bolagets ledning och styrelse fick följa med på exempelvis jaktresor med ett stort mått av fritidskaraktär. Till och med bolagets dåvarande revisorer fick följa med.

Enligt FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer) är den huvudsakliga uppgiften för en revisor att granska redovisningar och hur styrelser förvaltar organisationerna som de företräder.[5] Det får i skenet av detta anses minst sagt märkligt att ha en fritidsrelation med personer du är satt att granska. När det till och med förekommit möten med revisorerna som nästan enbart handlat om jaktresor, förefaller granskningssituationen nästa helt ha spårat ur.[6]

Följdriktigt ledde bland annat deltagandet i SCA:s jaktresor till att de båda ansvariga revisorerna, varav en före detta ordförande i FAR, varnades av revisorsnämnden. Enligt nämnden hade de båda äventyrat sitt oberoende och sin självständighet genom att delta i jaktresorna. Revisorsnämnden konstaterade också att inslaget av representation - jakt och måltider - varit "relativt omfattande", liksom värdet av representationen. De båda revisorerna hade dessutom jakt som fritidsintresse, vilket torde ha gjort erbjudandet att delta i jaktaktiviteterna extra attraktivt, konstaterade nämnden.

Varningen blev onekligen lite mer än vanligt pinsam, eftersom den tidigare revisorn då hen hösten 2012 valdes till ny ordförande i just FAR, uttalade: "Att stärka förtroendet för revisions- och rådgivningsbranschen är en av de viktigaste uppgifterna framöver. Som bransch måste vi våga syna oss själva i sömmarna för att se om vi verkligen gjort allt för att stärka förtroendet.".

Till saken hör också att det inte var första gången som PWC:s agerande i SCA ifrågasattes.

På SCA:s stämma 2015 rasade en lång rad större aktieägare kritik mot både hur bolaget drivits, och hur revisorerna skött sitt jobb. AMF:s aktiechef Anders Oscarsson sade fyndigt: "1837 skrev HC Andersen sagan om Kejsarens nya kläder. Det sorgliga är att vi nu upplevt den 178 år senare. Ingen har vågat säga sanningen till styrelsen och avgående vd om överkonsumtion av flyg och jakt. Det sorgliga är att ingen har vågat säga att kejsaren varit naken. Inte ens vår revisor. Man har sovit gott på sitt pass."[7].

Excesserna i privata flygresor, jaktresor med mera ledde dels till att revisorerna byttes ut, men också en stor del av ledningen byttes ut. Inte heller detta visade sig emellertid vara särskilt billigt för aktieägarna. Koncernchef Jan Johansson hade två års uppsägningstid med fast lön, vilket gav honom ett avgångsvederlag om 23 miljoner kr[8]. Ganska bra betalt för dåligt uppförande kan tyckas.

I den anda av i efterhand tillsatta utredningar för att utreda om fel var begånget, som i större omfattning startades genom den så kallade Skandia-skandalen och advokat Otto Rydbäcks granskning 2003-2004, tillsatte även för SCA två oberoende granskare. En av granskarna var en högt ansedd auktoriserad revisor, och den andra ett före detta justitieråd och före detta ordförande i Högsta Domstolen.

Utredningens slutsatser var att SCA inte brutit mot vare sig lag eller andra regler, inkluderat interna policydokument.[9] Emellertid kom utredningen snabbt att kritiseras[10] eftersom det bland annat framkom att utredarna endast granskat moderbolaget och inte eventuella fel i alla dotterbolag. Vidare var det i huvudsak endast människor som var anställda på SCA eller människor som på annat sätt var beroende av bolaget. Dessutom kom allt granskat material från SCA och verifierades inte genom utomstående källor.

Förnuftsmässigt är det svårt att se hur de olika cheferna och dess revisorer tänkte när de tillät sig delta i de till synes extravaganta jaktresorna. Att en revisor ska vara oberoende ter sig ju ganska självklart, för hur ska en revisor kunna granska exempelvis resor där hen själv deltagit? Med tanke på omfattningen av jaktresorna, ter det sig nästan självklart att resorna skulle bli kända för en bredare allmänhet förr eller senare. Kostnaden för användandet av bolagets egna flygplan som ju uppgick till hisnande summor, bland annat nämns att en av resorna per person kostade 800.000 kr, i jämförelse med en biljett businessklass med ordinärt flyg på cirka 35.000 kr, talar ju rakt emot ett företagsekonomiskt sunt tänkande. Det kanske i något fall kan vara motiverat att använda bolagets egna flygplan om det inte finns några bra alternativ. Det är dock talande att SCA numera sålt av sin flygplansflotta. Behovet av egna flygplan ter sig därför mer som en extravagans för ledningen, snarare än att svara mot ett verkligt behov.

Även ur ett empatiskt perspektiv, ter sig ledningens användande av privata flyg som tveksamt, eftersom ju ledningen faktiskt låter aktieägarna betala ledningens extravagans. Detta argument är dock ganska svagt, eftersom ju aktieägarna alltid kan välja en annan styrelse och nya revisorer för att rätta till eventuella misshälligheter.

Ur ett långsiktigt perspektiv är det dock emellertid mer uppenbart att dessa resor förr eller senare skulle komma ut i det offentliga. Endast en nästan extremt naiv person kan ju tro att beteendet då inte skulle ifrågasättas.

Som jag ser det är det alltså ganska tydligt att den moraliska kompassen hade stoppat ledningens beteende, vilket uppenbarligen de interna policydokumenten inte lyckades med.

#sca  


[1] Utvandrarna av Vilhem Moberg

[2] https://www.sca.com/sv/Om_SCA/Kortfakta_om_SCA/

[3] Miljonerna rullar på SCA:s ensamflygningar, SvD, 2014-11-25, av Torbjörn Isacson och Andreas Cervenka, https://www.svd.se/miljonerna-rullar-pa-scas-ensamflygningar

[4] SCA-toppen tar affärsflyget till jaktresor, SvD, 2014-12-12, av Torbjörn Isacson och Andreas Cervenka, https://www.svd.se/sca-toppen-tar-affarsflyget-till-jaktresor

[5] https://www.far.se/yrkesroller/revisor/vad-gor-en-revisor/

[6] PWC:s jaktresor får kritik av branschorganisation, SvD, 2015-02-04, https://www.svd.se/pwcs-jaktresor-far-kritik-av-branschorganisation

[7] Topprevisorer varnas av revisorsnämnden, SvD, 2016-02-27, av Torbjörn Isacsson, https://www.svd.se/topprevisorer-varnas-av-revisorsnamnden

[8] Dyra petningar efter SCA-skandalen, SvD, 2015-04-27, https://www.svd.se/dyra-petningar-efter-sca-skandalen

[9] https://www2.deloitte.com/se/sv/footerlinks/pressreleasespage/sca-utredningen.html#

[10] "Oberoende" utredning pratade bara med SCA, SvD, 2015-04-10, av Torbjörn Isacson och Andreas Cervenka, https://www.svd.se/oberoende-utredning-pratade-bara-med-sca