INTE MYCKET RÄTT I STUDIO ETT

24.01.2019

Det var med stigande förvåning jag lyssnade på debatten i Studio Ett på onsdagen (23/1) rörande införandet av anonyma vittnen och strafflindring för kronvittnen. Kriminalkommissarie Bo Lundqvist, påhejad av tidigare hovrättslagmannen vid Göta hovrätt Håkan Lavén, argumenterade för att ge vittnen möjlighet att framträda anonymt i rättegångar vilket enligt Bo Lundqvist skulle öka uppklarningsfrekvensen för de riktigt grova brotten. Bo Lundqvist drog i upphetsningen till med att välutbildade personer tydligen inte förstår problemet. Endast Anne Ramberg, generalsekreterare Sveriges advokatsamfund, tilläts kritisera systemet med anonyma vittnen med argumentet att rättssäkerheten skulle hotas med ett system med anonyma vittnen.

Jaha. Med sådana företrädare för rättvisan som Bo Lundqvist och Håkan Lavén är det inte konstigt att vissa så kallat socialkonservativa politiker avundsjukt blickar på Rysslands, Polens och Ungerns nedmontering av rättssystemet.

Vi tar det från början. En rättsstat tar sin utgångspunkt i förhållandet mellan den enskilde och staten. Att förstå just detta förhållande är av helt avgörande betydelse för att nå insikt i både vad en rättsstat är och varför den är så viktig för alla människor.

Staten har, och måste ha, våldsmonopol för att kunna motverka anarki och kunna försvara den som inte kan försvara sig själv. Detta förstår de flesta människor. Men just eftersom staten har våldsmonopol måste det finnas något som håller tillbaka staten så att de vid var tid styrande inte ohämmat kan nyttja sitt våldsmonopol. Det måste alltid finnas en laglig grund för att använda våldsmonopolet.

Förvånande många människor, numera tydligen också inom rättsväsendet, tycks ha lätt att glömma hur viktigt det är att tygla staten, och tycks i något slags märklig omtanke om brottsoffret anse att det är viktigare att få fast någon, snarare än att det är den som begått gärningen som blir dömd. Eller uttrycka åsikter som att vissa misstänkta personer inte ens borde ha rätt till en försvarare.

Det kan möjligen vara lätt att i frustration över ett begånget brott uttrycka den typen av åsikter, men vad sådana personer glömmer är att en stat utan tyglar en dag kan skicka sina hantlangare att stå och banka utanför den oskyldiges dörr. Kanske din eller min, trots att vi anser oss oskyldiga. Vad gör vi då?

I en rättsstat råder rättssäkerhet, vilket bygger på några grundläggande och viktiga principer. Allas likhet inför lagen, förutsebarhet och sålunda inte lagstiftning som tillämpas retroaktivt, oskuld intill dess motsatsen kan bevisas, fria och oavhängiga domare och domstolar, fria och oberoende advokater.

De flesta människor erkänner principen om allas likhet inför lagen. Om exempelvis två personer bevisligen begått samma brott, ska inte den ene dömas och den andre gå fri, oavsett härkomst, hudfärg, religion eller språk och inte som i nazityskland där exempelvis judar inte omfattades av rättsstaten. Men för att upprätthålla denna princip om allas likhet inför lagen krävs att den domare som ska döma de båda personerna inte har någon personlig relation till en av dem. Har domaren nämligen en personlig relation till en av de båda personerna, kan det misstänkas att domarens omdöme grumlas och att den ene får gå fri medan den andre blir bestraffad. Det får inte ens misstänkas att domaren på grund av jäv friat den ene, medan den andre blir dömd.

Men det räcker inte med detta. Domaren får heller inte vara beroende av någon annan, så att denne påverkar domaren att döma på ett visst sätt. Därför måste domaren ha en förhållandevis hög lön, så att domaren inte blir lockad att ta mutor från andra. Det får inte ens misstänkas att domaren tar mutor för att en viss person ska bli dömd på ett sätt och en annan på ett annat. Men inte heller detta räcker. Domaren måste dessutom vara oavhängig staten så att domaren inte lockas att döma på ett visst sätt bara för att få behålla arbetet. Staten ska inte kunna avsätta en domare med mindre att denne själv begått allvarlig brottslighet. Om staten skulle ha obegränsad rätt att utse och avskeda domare, skulle nämligen detta leda till domare som av rädsla för att bli av med sin försörjning skulle gå i statens ledband och döma som de styrande vill.

En av de viktigaste garantierna för att domarna verkligen sköter sitt arbete och upprätthåller lag och likhet inför lagen, är att det finns fria och oberoende advokater. Av samma skäl som avseende domarna, får advokaterna därför inte vara beroende av staten för sin försörjning eftersom de då kan misstänkas agera utifrån sin vilja till försörjning.

En oberoende advokatkår har som sin mest grundläggande uppgift att utan ovidkommande hänsyn företräda sina klienter och garantera att allting som talar till klientens förmån kommer fram. Advokaterna ska under tystnadsplikt värna klientens rättigheter och hjälpa denne när klientens individuella rättigheter inskränks eller hotas. Klienterna ska i varje stund kunna förlita sig på advokatens oberoende, lojalitet, tystnadsplikt och frånvaro av intressekonflikter. En oberoende advokatkår är garanten för att domstolarna upprätthåller och dömer enligt lag och praxis. Detta arbete skulle i vissa fall omöjliggöras om inte advokaten genom frågor till vittnen kan bedöma deras trovärdighet och utsagornas tillförlitlighet.

Rättsstaten är följaktligen av helt avgörande betydelse för att den enskildes rättigheter ska kunna upprätthållas gentemot staten. Det gäller såväl i frågor om att inte bli oskyldigt dömd och bestraffad, men också för att kunna planera sitt yrkesliv och förvalta sina tillgångar och inkomster. När domare, advokater och andra jurister talar om rättsstaten är det alltså inte för att i första hand framhäva vikten av sitt eget skrå. Rättsstaten är till för oss alla. Även för Håkan Lavén och Bo Lunqvist. 

Lillemickes rättsstatsskola: En rättsstat skyddar individen mot staten och de styrande. Utan en rättsstat ingen individuell frihet. 

Diskutera Kinas rättssäkerhet i smågrupper över en fika. Bjud gärna in någon som suttit i fängelse i Kina och kommit ut. Och fått lämna landet.

#anonymavittnen #kronvittne #rättssäkerhet #rättsstat #likgiltighetsuger