FÖRNUFT, VETENSKAP OCH RIMLIGHET

18.10.2017

"Att beröva ett folk den man som det vördar som den störste av sina söner är knappast något man företar sig med nöje eller lättvindigt. I synnerhet om man själv tillhör detta folk. Men inget föredöme kan förleda en till att låta sanningen stå tillbaka för vad som påstås vara nationella intressen, och man bör också kunna förvänta sig att vi får ökad insikt genom att ett sakförhållande klaras upp."[1]

Medan Regeringsformen och majoriteten av svenskarna, betonar respekten för alla människors lika värde, har i vart fall de Abrahamitiska religionerna (judendomen, kristendomen och islam) jämte hinduismen rakt motsatt utgångspunkt. I själva verket är det enligt min uppfattning så att religionerna i sig ofta är det direkta upphovet till rasism och intolerans (till exempel de ortodoxa judarnas syn på palestinier eller Ku kux klan).

I exempelvis femte Moseboken[2] då Herren ger sitt folk land från andra folk anges att "När Herren, din Gud, överlämnar dem åt dig och du besegrar dem skall du viga dem åt förintelse" inte heller ska israeliterna sluta förbund dem "eller visa skonsamhet mot dem". Israeliterna får heller inte ingå släktskap med dessa folk. Den förment gode Jesus skiljer ut de som tror på honom och andra människor genom att likna de som inte tror vid ogräs[3].

I Koranen går det knappast att läsa ett helt uppslag utan att Allah hotar de otrogna med fruktansvärda straff. Dessutom tycks Allah ha gjort de otrogna både blinda och döva för sanningen, det vill säga han (för det är väl rimligen en han och inte en kvinna) väljer ut vissa människor att se och höra sanningen, medan vi andra aldrig får veta sanningen och vi är därmed fördömda till ett evigt och förskräckligt straff[4]. Allah hade kunnat välja att innefatta alla, men väljer att endast visa vissa utvalda barmhärtighet[5]. I själva verket räcker det att vara född av fel föräldrar, för att vara utestängd från "Herrens församling"[6].

När det gäller hinduismen finns visserligen ingen allmänt vedertagen helig skrift, men dess tro på återfödelse och indelning i olika kaster där de kastlösa står helt utanför kastsystemet och utan möjlighet att påverka sitt eget liv, synes mig vara så långt från alla människors lika värde som det kan gå att komma.

Jag ska inte förneka att jag faktiskt inte, genom mina i och för sig mycket begränsade kunskaper om buddhismen, där funnit motsvarande exklusivitet för vissa utvalda folkslag eller troende. Men viss indelning i "folk och folk" görs ju genom att upphöja munkarna i relation till oss andra, trots att munkarna är beroende av gåvor från oss lekmän för att alls kunna överleva.

Även på andra sätt strider, i vart fall de abrahamitiska religionerna, mot alla människors lika värde. I bland annat tredje Moseboken[7] fördöms manlig homosexualitet genom orden "Om en man ligger med en annan man som med en kvinna, har de båda gjort något avskyvärt. De skall straffas med döden, skulden för deras död är deras egen". Inte heller Allah har fördragsamhet med manlig homosexualitet (kvinnlig homosexualitet eller hbqt-personer nämns inte), när han i Koranen[8] anklagande anger "Skolen i verkligen gå till män i stället för kvinnor av liderlighet? Ja, I ären fåvitsksa människor." Å andra sidan tycks den homofobiske guden inte ha några som helst problem att uppmuntra till incest[9] eller Allah till äktenskap med minderåriga[10], att en bror våldtar sin syster[11] eller till könsstympning av minderåriga[12]. Varför gudarna, oavsett vilken, är så intresserad av människors sexualitet är för mig obegripligt, och de abrahamitiska gudarnas egen uppfattning i sexuella frågor är den som verkligen borde ifrågasättas. Hade guden levt ibland oss hade han med all rätt suttit bakom lås och bom för länge sedan.

Inte heller tycks guden anse det som något problem att Noah super sig stupfull och går lägger sig naken för att sova ruset av sig. Istället blir det hans yngste son som får lida då hans bakfulle far blir medveten om att sonen sett sin pappa naken[13] och därför gör sonen till slav. För egen del kan jag ju tycka att Noah borde se över sina alkoholvanor, snarare än att skylla på sin son med ett minst sagt godtyckligt och drakoniskt straff.

Vidare blir det rimligtvis svårt att anse att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, om man samtidigt är bokstavstroende. I exempelvis tredje Moseboken[14] anges att en kvinna med menstruation är "oren". I Koranen[15] anges att "Männen vare kvinnornas föreståndare", och att uppstudsiga kvinnor ska agas.

Inom världsreligionerna finns det sålunda ett inneboende problem i relation till andra folkslag och människor av annan tro eller ateister, eller med annan sexuell läggning än den heterosexuella, skillnad mellan män och kvinnor (där kvinnor anses underlägsna och orena i relation till män) och så vidare.

Oavsett vad religiösa företrädare säger, är i vart fall både Bibeln och Koranen tydliga med att människor inte ska behandlas lika. Tvärtom. Redan detta skäl talar starkt emot att religion skulle få ha något inflytande över en allmängiltig moral eller lagarna i ett land.

Det är i sammanhanget märkligt hur många så kallat "politiskt korrekta" vägrar erkänna att människor verkligen tror på vad de säger sig tro på och vad de läser i sina heliga skrifter. Jag har ibland i olika diskussioner till och med fått höra att det jag påstår är rasistiskt bara för att jag framfört det enkla konstaterandet att flickor i väst sannolikt har det betydligt bättre än flickor i exempelvis Afghanistan eller Saudi Arabien, eftersom våra tjejer slipper att tvångsvis ha på sig slöja, de får utbilda sig och välja vilken man eller kvinna de vill leva sina liv med, eller att välja att leva själv. Jag har svårt att se det rasistiska i att vilja att alla människor ska ha valet att leva sitt liv som man vill. En kvinna i väst kan välja att ha slöja eller inte. Det kan inte en kvinna i Afghanistan. Svårare än så är det inte.

Samma människor kan på fullt allvar hävda att Hitlers och Stalins folkmord är exempel på hur fel ett sekulärt samhälle kan leda, men kan samtidigt hävda att det man praktiserar i Saudi Arabien eller Iran inte beror på religionerna. Dessa människor kan inte ens förmås förstå att jihadism och annan religiöst motiverad terrorism beror på religionen i sig, utan då påstås plötsligt att terroristerna inte är "riktiga" religiösa. För mig är resonemangen både obegripliga och oärliga.

Ett annat, lika grundläggande problem, är religionernas motsatsförhållande till vetenskapen. En bokstavstroende fundamentalist vet att hen har rätt eftersom hen har läst sanningen i en helig bok. Istället för att följa ett logiskt resonemang baserat på vetenskapligt prövade fakta, utgår hen från att vad som anges i den heliga skriften är ett axiom som inte går att ifrågasätta.

Men även om man bortser från bokstavstroende fundamentalister, finner i vart fall jag det svårt att förena troendes icke evidensbaserade uppfattningar som ju ofta inte ens går att motbevisa (lika lite som du kan motbevisa att det finns fotboll som roterar runt en okänd planet i en annan galax) med experiment, med vetenskapens krav på att kunna återupprepa och pröva hypoteser. Detta är för mig också det helt avgörande varför jag aldrig kommer att kunna acceptera religiösa friskolor.

Det tråkiga är att i vart fall i Sverige kan vissa så kallat "politiskt korrekta" kulturrelativistiska politiker och filosofer ibland framföra åsikter som att tron på bevis är lika mycket en "tro" som tron på en helig skrift. Men om jag blir tagen av polisen för att ha rånat en gammal tant i Helsingborg, och åklagaren inför domaren frågar om jag var i Helsingborg den aktuella dagen, kan jag förhoppningsvis inte bli frikänd med påståendet att jag har en annan definition av staden Helsingborg än vad domstolen har. Eller att det är bara i västerlandet vi definierar Helsingborg som en stad i Öresundsregionen, medan det heliga Spagettimonstret i Indien har en helt annan definition av begreppet Helsingborg. Vi måste kunna ställa samma krav på alla människor utan att betecknas som rasister eller trångsynta. Så länge religion existerar ska det vara en privatsak, som inte inkräktar på vetenskapen och demokratin.

En vetenskaplig upptäckt, som ställer på ända en tidigare vedertagen utgångspunkt, skulle välkomnas av vetenskapen och av alla icke religiösa människor. Om samma upptäckt däremot skulle gå på tvärs med en religiös "sanning" visar historien[16] istället att de religiösa företrädarna skulle reagera med förnekelse intill dess de står ensamma kvar och tvingas medge - inte att de hade fel (för det gör de aldrig) - att de måste "omtolka" sin guds förkunnelse.

Skulle det exempelvis framkomma vetenskapliga bevis på att evolutionsteorin är fel, och att det istället finns en gud som skapat vissa överlägsna arter genom "intelligent design", hade dessa nya rön omfamnats av vetenskapen (jag väntar med stor spänning på detta). "Ett säkert Nobelpris väntar till exempel om någon skulle lyckas falsifiera evolutionsteorin."[17] Tyvärr gäller inte samma sak för bokstavstroende.

Att det fortfarande finns många religiösa fundamentalister som förnekar hela eller delar av evolutionsteorin visar, om något, att konflikten mellan religion och vetenskap fortfarande består och alltid kommer att bestå eftersom vetenskap och tro är oförenliga.

Själva konflikten mellan religion och vetenskap handlar i grunden om metodik. Medan religioner har ett "facit"[18] som präster och andra förkunnare ska försöka anpassa till verkligheten, har vetenskapen inget sådant facit. Allt kan omprövas. Kunskap som kan återupprepas i vetenskapliga experiment och observationer behålls, medan kunskaper som inte håller för sådana tester förkastas. Den som inte tror på en vetenskapligt vedertagen kunskap om något visst fenomen, kan själv konstruera och genomföra experiment i syfte att visa att den är felaktig. Vetenskapen välkomnar nya upptäckter som "hotar" etablerad kunskap, medan fundamentalister motsätter sig allt som talar emot vad deras gud påstås ha sagt. Forskare världen över arbetar varje dag med att försöka hitta nya botemedel mot sjukdomar såsom exempelvis cancer, medan religionen menar att allt gott som händer är gudomligt, och allt ont som händer oss har vi själva att skylla[19].

Min personliga uppfattning är att världen skulle vara en långt sämre plats att leva på utan de vetenskapliga upptäckter som gjorts och hela tiden görs.

I vart fall de abrahamitiska religionerna har också en annan osympatisk tro som går på tvärs både mot demokrati och vetenskap, nämligen en blind tro på överheten. Hade vi fortsatt leva enligt Bibeln och Koranen, hade demokratin stannat vid en kort period i det antika Grekland och Rom. Den som inte tror och följer Jesus, eller som inte är beredd att skiljas från sina föräldrar eller barn för sin blinda tro på Jesus, är inte värdig[20] och den som tror på Allah ska lyda honom och de personer som är satta att befalla över oss andra[21]. Den övergripande idén tycks vara ett slags sekttänkande som leder bort från familj och demokrati, in till en blind tro på överheten.

I en tid då våldet från religiösa terrorgrupper ökar, menar jag att det finns starka skäl att slå sig fri från den indoktrinering människor i Europa är utsatta för från barnsben, nämligen att den judisk-kristna moralen skulle vara överlägsen alla andra moraluppfattningar. Det stämmer nämligen inte. Hur många av oss svenskar känner exempelvis till Martin Luthers hat mot judarna[22]?

När kristna hävdar att Hitlers Tyskland var icke-religiös och förnuftsbaserad, till skillnad från kyrkan som ju styrs av moraliska värderingar, så är detta uppenbart fel. Vari ligger det förnuftiga i att utrota en stor del av sin arbetsföra och i många fall välutbildade befolkning? I själva verket uppfyllde ju nazisterna Luthers högsta önskan[23]. Och hur kan man som katolik försvara att påven Pius XII vägrade ingripa mot deportationen av judar i Rom[24]?

Inte heller kan någon förnuftig person i skenet av en överbefolkad värld, svält och fattigdom försvara Bibelns uppmaning om att vi ska föröka oss[25]? När katolska kyrkan förbjuder preventivmedel är det som alltid kvinnor och barn i fattiga länder som får betala priset. De oönskade barnen lär ju nämligen inte få plats hos Påven i Vatikanen och inte ens den katolska kyrkans väldiga rikedomar skulle räcka till att försörja alla.

Enligt de religiösa fundamentalisterna utgör embryon mänskligt liv, och de motsätter sig därför med näbbar och klor kvinnors rätt till abort, till och med så intensivt att vissa av dem (Army of God) är villiga att bränna abortkliniker och ta livet av läkare som utför aborter. Senast i raden av amerikanska presidenter att utnyttja detta märkliga synsätt är Donald Trump, som på kort tid dragit in stöd till abortkliniker och preventivmedelsupplysning[26]. Att detta riskerar leda till att gravida kvinnor dör, eller tvingas föda oönskade barn, synes presidenten inte reflektera över. Det är ju också iögonenfallande att abortmotståndet är så stort i den amerikanska södern, samtidigt som Texas är den delstat som verkställer flest dödsstraff bland de amerikanska delstaterna. Det ofödda, ofta oönskade, livet är uppenbarligen mer värt än en levande människa. Hade alla dessa abortmotståndare tagit sin övertygelse hela vägen, borde de väl i så fall ha sett till att alla oönskade och fattiga barn i världen fått hjälp. Istället kräver Donald Trump att USA ska strypa en stor del av sitt bidrag till FN[27]. Avsaknaden av logik och konsekvenstänkande är påfallande.

Många människor, inte bara kristna och judar, försvarar ibland den judisk-kristna moralen med att hänvisa till de tio budorden[28] som något gott. Jag ska inte förneka att ett par av reglerna, till exempel förbuden att döda och stjäla, är lätta att hålla med om. Däremot förstår jag inte vad den abrahamitiske guden har att göra med om jag tror på andra gudar eller att jag ibland jobbar på söndagar? Straffet för att råka arbeta en söndag, döden[29], skulle om det tillämpades innebära en samhällsekonomisk katastrof.

Ett annat problem med de tio budorden är att de bara handlar om direkta relationer mellan människor och mellan människor och gud. Alla andra moralfrågor förblir obesvarade. Att hänga upp sin moraluppfattning på flera tusen år gamla regler som inte nämner ett ord om miljö eller djur, är självfallet ohållbart. Om det skulle finnas en gud vore det väl högst rimligt att begära att denne nu visar sig och uppdaterar sina vid detta laget sällsynt mossiga regler.

En kritik jag ibland hör när jag diskuterar med troende, är att jag använder lösryckta citat ur framförallt Bibeln och Koranen, för att bevisa att dessa skrifter inte är förenliga med god moral. Det är sant att jag ibland gör det. Motargumentet är dock att samma metod alltid använts och alltjämt används av religiösa företrädare.

Väldigt ofta hör jag också i diskussioner med troende att jag inte ska tolka religiösa texter bokstavligen, och jag möts av påståenden att jag läser religiösa texter som "fan själv". Men om det som står i de religiösa texterna och som kommer direkt från gudarna inte ska läsas bokstavligen, då blir motfrågan hur de i så fall ska läsas och av vem? Varför är någon annans tolkning av vad som står i exempelvis Bibeln bättre än min tolkning? Och är det inte i själva verket så att det faktiskt finns bokstavstroende både kristna och muslimer? Vad gör vi då med dessa människor? Att terrorgruppen Islamiska Staten återkommande halshugger "otrogna" och tar lösensumma för andra otrogna finns det ju en direkt uppmaning till i Koranen[30]. Kopplingen mellan religion och terror kan ju knappast bli tydligare än så. Uppenbarligen är det heller inte bara jag som har problem med att tolka Bibeln och Koranen. Såväl protestanter som katoliker kallar sig kristna, men gör ändå i vissa delar olika tolkningar av samma text. Samma sak gäller sunnimuslimer och shiamuslimer. Företrädarnas olika tolkningar av samma texter har lett katoliker och protestanter att döda varandra, precis som sunnimuslimer och shiamuslimer fortfarande hittar anledningar att ta livet av varandra. Naturligtvis innebär detta inte att islam i sig är ett direkt upphov till våldsbejakande jihadism. Men det går ändå inte att bortse ifrån att den våldsbejakande jihadismen växt fram inom islam som religiös tradition och att den baserar sig på en tolkning av islams religiösa urkunder[31].

För egen del finner jag det sålunda strida mot allt förnuft att låta religioner styra våra moraluppfattningar. Istället måste hela världen ännu mer än idag låta vetenskap, resonerande och rimlighet vara en väsentlig del av vår moraluppfattning. En lag eller en moralisk regel som är aldrig så i samklang med en religiös text, måste alltid kunna ifrågasättas. Om inte skulle vi snart förpassas tillbaka till det medeltida och högst verkliga helvetet under inkvisitionen, eller för den delen, nutida Iran eller Saudi Arabien. Jag är också glatt övertygad om att alla religioner så småningom är dömda att dö ut, liksom de steg för steg fått vika sig för vetenskaplig fakta. Dock - och i det ger jag de religiösa rätt - räcker det inte med enbart vetenskap eftersom den i sig själv är amoralisk och inte på egen hand förmår att vägleda oss i moraliska dilemman. Men i strävandet efter högsta möjliga välmående och minsta lidande är vetenskapen oöverträffad- det måste väl till och med en djupt troende människa medge. Vi som människor står emellertid själva i våra filosofiska överväganden om vad som är rätt och anständigt i olika situationer. Det är därför den moraliska kompassen måste kompletteras med empati.[1] Mose och monoteismen, Mose en egyptier, av Sigmund Freud

[2] Bibel 2000, Gamla testamentet, (Verbum Förlag), 1999, femte Mosebok 5:7, sid. 196

[3] Bibel 2000, Nya testamentet, (Verbum Förlag), 1999, Matteusevangeliet 13:16, sid. 1222f.

[4] Koranen, Wahlström & Widstrand, 2003, andra suran, 5-6 versen, sidan 21

[5] Koranen, Wahlström & Widstrand, 2003, 42:a suran, vers 6, sidan 363

[6] Bibel 2000, Gamla testamentet, (Verbum Förlag), 1999, femte Mosebok, femte Moseboken, 22, sidan 210

[7] Bibel 2000, Gamla testamentet, (Verbum Förlag), 1999, tredje Moseboken, 20, sidan 130

[8] Koranen, Wahlström & Widstrand, 2003, 27:e suran, vers 56, sidan 288

[9] Bibel 2000, Gamla testamentet, (Verbum Förlag), 1999, första Moseboken, 20 sidan 28

[10] Koranen, Wahlström & Widstrand, 2003, fjärde suran, vers 29, sidan 74

[11] Bibel 2000, Nya testamentet, (Verbum Förlag), 1999, andra Samuelsboken, 13, sidan 334

[12] Bibel 2000, Gamla testamentet, (Verbum Förlag), 1999, första Moseboken, 17, sid 25

[13] Bibel 2000, Gamla testamentet, (Verbum Förlag), 1999, första Moseboken, 9, sid 20

[14] Bibel 2000, Gamla testamentet, (Verbum Förlag), 1999, tredje Moseboken, 18, sidan 129

[15] Koranen, Wahlström & Widstrand, 2003, fjärde suran, vers 38, sidan 75

[16] Exempelvis kyrkans vidhållande av dess geocentriska universum (det vill säga att jorden var universums mittpunkt) som till och med föranledde katolska kyrkan att bränna den italienske filosofen Giardano Bruno på bål för sina kätterska tankar om motsatsen.

[17] En myt at vetenskap kan förenas med religion, av Patrik Lindenfors och Christer Sturmark, Svenska Dagbladet, 2012-12-11

[18] Koranen, Wahlström & Widstrand, 2003, tionde suran, vers 38, sidan 162

[19] Koranen, Wahlström & Widstrand, 2003, fjärde suran, vers 81, sidan 79

[20] Bibel 2000, (Verbum Förlag), 1999, Nya testamentet, Matteusevangeliet, 10, sidan 1219

[21] Oaa, fjärde suran, vers 62, sidan 77

[22] Om judarna och deras lögner, Martin Luther, Ernst V. Hanssons förlag 1934: Stockholm: Bokförlaget Svea Rike 1943

[23] Luthers judehat inget att fira, 2016-03-22, DN av Eskil Franck

[24] Gudlös etik av Birgitta Forsman, sid 163, 2011, Fri Tanke Förlag

[25] Bibel 2000, (Verbum Förlag), 1999, Nya testamentet, Första Moseboken, 1, sidan 13

[26] Kritik mot Trumps abortlag: "Kvinnor kommer dö", Martin Schori, Aftonbladet, 2017-01-24, https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/LRrR1/kritik-mot-trumps-abortlag-kvinnor-kommer-do

[27] Nu börjar Trumps krig mot FN, Aftonbladet,

[28] Bibel 2000, (Verbum Förlag), 1999, Gamla testamentet, Andra Moseboken, 20, sid 85ff.

[29] Bibel 2000, (Verbum Förlag), 1999, Gamla testamentet, Fjärde Moseboken,15, sidan 161

[30] Koranen, Wahlström & Widstrand, 2003, 47:e suran, vers 4-5, sidan 382

[31] Har terrorism någon koppling till religion? av Johan Modée, SvD, 2017-04-15, https://www.svd.se/har-terrorism-nagon-koppling-till-religion