EMPATI

18.10.2017

"There're no words to say, no words to convey, this feeling inside I have for you

Deep in my heart, safe from the guards, of intellect and reason,

Leaving me at a loss, for words to express my feelings,

Deep in my heart, look at me losing control, thinking I had a hold, but with feelings this strong, I'm no longer the master, of my emotions" [1]

Jag har inte hittat någon entydig och riktigt bra definition av empati, men som jag uppfattar termen betyder empati förmågan att förstå världen ut ifrån en annans (djur eller människas) perspektiv och att behandla denne utifrån den förståelsen.

Enligt Jacob Eklund, som forskar i ämnet, krävs fyra kriterier för att en människa ska anses uppleva empati[2], nämligen förståelse, verklig omtanke, verklig medkänsla och förståelse av vad den andre behöver. Saknas något av kriterierna handlar det inte om empati. Ur detta perspektiv är det inget särskilt uppseendeväckande påstående att en förment empatisk person, numera helgonet, Moder Teresa i själva verket saknade empati. Detta eftersom hon visserligen tog emot sjuka och gav dem en säng, mat och vatten, men däremot förvägrade dem smärtlindring eftersom hon tyckte de fattigas lidanden hjälpte världen[3].

Precis som med moralen är det min övertygelse att empatin utvecklats evolutionärt. Sannolikt har vi lättare att känna empati för människor nära oss, såsom vår egen familj, nära vänner etc. Någon har uttryckt det som att "empatin minskar med avståndet". Men efter hand som vi genom resor, tv, internet och så vidare fått ökad kunskap om hur andra människor har det, har empatin hos de flesta av oss, utvecklats till medkänsla också med andra människor. Människor som vi inte ens har träffat. Många människor känner dessutom, i varierande grad, också sympati med andra arter såsom hundar, katter, minkar och så vidare. Detta till skillnad från de abrahamitiska religionerna som sätter människan på piedestal över alla andra arter.

Det är numera visat att även djur känner empati. Hungriga rhesusapor[4] vägrade exempelvis att plocka åt sig av aldrig så god och bra mat om det samtidigt innebar att en annan apa fick en elektrisk stöt. Motsvarande studier på råttor visade att även de agerade moraliskt föredömligt i motsvarande situation.

I takt med att unga människors användning av internet ökar finns också möjligheten till att fler och fler människor inser att få människor, om ens någon, är en isolerad enhet, utan att vi alla på ett eller annat sätt är beroende av varandra. Det finns till och med de som[5] menar att vi som människor är på väg att bli "divider" istället för "individer" på det sättet att endast dialogen, till skillnad från monologen, för människan framåt. Den logiska följden av detta torde i så fall vara att vi kommer allt närmare varandra och får allt större möjlighet att känna empati också med människor som i och för sig är långt borta räknat i kilometer, men som vi kan se i realtid lida just nu.

Tydliga exempel på detta fenomen är de reaktioner som treårige Alan Kurdis död fick[6] eller femårige Omrans helt omänskliga lidande[7]. Reaktionerna kan på ett sätt ses som tillfälliga, men samtidigt växer organisationer som Amnesty International, Läkare utan gränser, Advokater utan gränser, Röda Korset, Röda halvmånen, UNHCR med flera. Jag menar därför att utvecklingen och användningen av internet möjliggör och under rätt förutsättningar medför att vi känner allt mer empati för varandra, inte bara i närområdet utan faktiskt också globalt. För de flesta av oss blir det svårare och svårare att bortse från hur andra människor lider trots att de kanske bor på andra sidan jordklotet. Bilderna talar till oss och uppmanar oss att hjälpa till.

Man kan såklart invända att mycket också talar i andra riktningen, såsom att Islamiska Staten[8] använder sociala medier för att sprida sitt dödsbringande budskap och att Vladimir Putin i Ryssland använder internet och media för egna syften[9]. Samma sak hände ju dessutom med Donald Trump och dennes flitiga twittrande och hans så kallade "alternativa fakta".

Det är emellertid givet att okunskap och fördomar alltid riskerar att, åtminstone tillfälligt, ta över kommandot över människors rädslor och känslor. Men ju mer människor delar av sin verklighet, ju större är också möjligheten att andra människor faktiskt uppfattar och reagerar över orättvisor och lidande.

Av historien kan vi lära att lagstiftning och moral måste ha ett stort mått av empati. Hade nazisterna i Tyskland haft empati med romer, judar, andra minoriteter eller svaga grupper, hade folkmordet under andra världskriget aldrig kunnat äga rum. Samma sak får anses gälla Stalins Sovjet, Maos "kulturrevolution", folkmorden i Rwanda och Sudan, nuvarande Irans och Saudi Arabiens tolkning och användning av sharia-lagar med mera. I nutida sammanhang måste också påpekas människans förföljelse och utrotande av många arter, precis som om människan har en självklar rätt att leva före alla andra arter.

Om empati vore en självklar del av människans utbildning är det min uppfattning att många katastrofer orsakade av människor aldrig hade hänt. Om vårt handlande istället för att enbart präglas av individuell stimulans, skulle präglas också av empati så hade exempelvis folkmordet under andra världskriget aldrig varit möjligt. Dessutom är det min uppfattning att nutida övergrepp mot exempelvis barn[10] aldrig varit möjliga om vi varit mer utbildade i att använda empati.

Emellertid kommer inte empati gratis. Trots all kunskap om andra människors lidande, tenderar vi ofta, såväl enskilda, som företag och stater att blunda för vår empati och istället se till kortsiktigt vinstintresse eller egen personlig lycka. Det krävs sålunda något mer än att bara vädja till bilder på internet eller rena kunskaper om lidande.

Om vi därför från barnsben utbildades i att faktiskt utveckla och systematiskt använda vår medfödda empati, så är det min övertygelse att vi i framtiden kommer att ha större möjligheter att undvika flera både mänskliga men också för andra arter stora katastrofer. Empatin kommer inte gratis och lättvindigt. Det gör inte heller lidandet. Det är en kamp om det naturliga valet.

[1] For You, Tracy Chapman

[2] Jakob Eklund: "Riktig empati känns", 2012-06-28, https://www.mdh.se/jakob-eklund-riktig-empati-kanns-1.22350

[3] Moder Teresa: Ett helgon utan gloria av Patrik Lindenfors, Sans 3, 2016, sidan24.

[4] Människan inte så värst unik, HD, 2008-06-17, Sara Rörbecker, https://www.hd.se/2008-06-17/manniskan-inte-sa-varst-unik

[5] Alexander Bard, Pedagog Västerbotten, https://pedagogvasterbotten.se/2016/02/24/ar-du-en-individ-eller-en-divid/

[6] https://www.aftonbladet.se/nyheter/article21365817.ab

[7] https://www.svt.se/nyheter/utrikes/femarige-omran-en-symbol-for-lidandet-i-aleppo

[8] https://www.fhs.se/Documents/Externwebben/forskning/centrumbildningar/CATS/publikationer/2015/V%C3%A5ldsbejakande%20islamistisk%20extremism%20och%20sociala%20medier.pdf

[9] https://search.proquest.com/openview/3b7fd370755b77d93741bff2b6f6653c/1?pq-origsite=gscholar

[10] T.ex. att vi hela tiden skaffar nya mobiltelefoner istället för att reparera eller återanvända de tidigare https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/01/Child-labour-behind-smart-phone-and-electric-car-batteries/