DÖDA KORSET

28.02.2018

I lördags (24/2) kunde vi i DN läsa om hur ett 20-tal anställda fått lämna Internationella Röda korset på grund av sexköp. Är det inte märkligt hur till och med värdedrivna organisationer som Oxfam och Röda korset kan ha medarbetare som beter sig så illa? De måste ju rimligen förstå hur mycket det kan skada både deras egna yrkeskarriärer, och inte minst organisationernas långsiktiga trovärdighet.

Min uppfattning är att många interna regelverk är för komplicerade för att människor ska orka använda dem i praktiken. För att interna regelverk sak fungera effektivt, krävs att de är förankrade i några få grundpelare och betonar det personliga ansvaret för var och en. De grundpelare jag förespråkar är att ha ett vetenskapligt synsätt och sunt förnuft, sanning, medkänsla och empati samt långsiktighet.

Såvitt gäller Röda korset är organisationens grundpelare sju, nämligen humanitet, opartiskhet, neutralitet, självständighet, frivillighet, enhet och universalitet.

Med humanitet menas att Röda korset ska arbeta internationellt och nationellt för att förhindra och lindra mänskligt lidande. Begreppet opartiskhet innebär att Röda korset inte ska göra åtskillnad mellan nationalitet, etnisk tillhörighet, religion, samhällsställning eller politisk åsikt. Med neutralitet menas att organisationen inte ska ta ställning i fråga om politik, etnisk tillhörighet, religion eller ideologi. Självständighet innebär att organisationen ska behålla ett oberoende till länder eller givare som gör att Röda Korset kan hålla sig till sina principer. Röda Korset ska ge hjälp frivilligt och osjälviskt och frivilligheten ska gälla både givare och mottagare. Med enhet avses att i varje land får endast finnas en rödakors- eller rödahalvmåneförening. Slutligen avses med universalitet att Röda Korset är en världsomfattande organisation inom vilken alla nationella rödakors- och rödahalvmåneföreningar har samma skyldigheter och rättigheter att bistå varandra.

Det är svårt att ha några invändningar mot någon av Röda korsets principer. De är dessutom föredömligt få. Så vad gick fel?

Min bedömning är att Röda korsets principer lämpar sig bra för organisationen som sådan, men säger inget om det personliga ansvar som var och en inom organisationen bör ha. Hade en av grundpelarna varit att alla medarbetare ska agera med medkänsla och empati, och en annan att alla ska agera långsiktigt för Röda korsets bästa, då menar jag att Röda korset haft större möjligheter att förhindra skandalen. Regler och principer måste betona det personliga ansvaret, inte lägga principerna på en alltför allmän nivå.

Min förhoppning är att Röda korsets verksamhet inte skadats, eftersom Röda korset gör enorma, humanitära insatser. Men skandalen visar hur viktigt det är att grundläggande värderingar läggs på ett personligt plan och förankras bland alla i organisationen. På det sättet kan det alltid finnas någon i närheten som kan ifrågasätta olämpliga beteenden.

(Se DN, 24/2; Över 20 har sparkats av Röda korset för sexköp)

#rödakorset #oxfam